Algemene voorwaarden

Hiernavolgende voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

Artikel 1: Begrip goederen

Onder de begrippen goederen wordt hierna verstaan: alle producten die tot het normaal assortiment van de verkoper behoren.

Artikel 2: Bestellingen

2.1. De koper plaatst de bestelling. De uitvoering van de overeenkomst zal gebeuren conform de algemene bestel- en verkoopsvoorwaarden. Door het feit van de bestelling door de klant, gaat deze akkoord met deze voorwaarden. Dit met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant (koper), zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

2.2. De persoon of de firma die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de opdrachtgever – klant en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze laatste aan eenderde dient worden opgesteld en toegezonden.

2.3. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en ruim vooraleer de levering plaatsvindt te geschieden. Een annulering is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Zonder schriftelijke aanvaarding dient de verkoopovereenkomst te worden uitgevoerd. Ingeval van een aanvaarde annulering, is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 procent verschuldigd, berekend op de prijs van de totale bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten die met een annulatie gepaard gaan.

2.4. Wijzigingen en/of aanpassingen in de eerder geplaatste en bevestigde bestellingen, hetzij vóór levering, hetzij ná levering, dienen eenzelfde procédé te doorlopen, in die zin dat ook deze aanpassingen / wijzigingen dienen bevestigd door de verkoper. Pas na de bevestiging is de verkoper gebonden. Dit geldt eveneens voor nabestellingen.

Artikel 3: Omschrijving van de te leveren goederen.

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

Artikel 4: De prijs

4.1 De prijs is deze zoals op het bestek en / of factuur vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van den vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur van (grondstoffen, lonen, energie...). De eventuele prijs herziening zal geschieden over inkomsten de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

4.2 De prijs is incl. BTW (tenzij anders vermeld)

4.3 De prijs geldt incl. levering, vervoer en verzekeringskosten. (tenzij anders vermeld)

Artikel 5: De leveringstermijnen

5.1 De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of de handel. Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico.

5.2 De exact vermelde leveringstermijnen of – data worden echter enkel bij wijze van inlichting verstrekt. De termijn houdt geen resultaatsverbintenis in voor de verkoper en is derhalve niet strikt bindend, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen zou zijn overeengekomen en zo uitdrukkelijk vermeld zou zijn op de voorkant van de bestelbon. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de verkoper.

Elke “fait du prince” of geval van overmacht ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid, inclusief de te late levering door de leverancier van de verkoper. Indien echter de vertraging te wijten is aan een fout in hoofde van de verkoper, dan geldt boven vermeld voorbehoud niet.

5.3 De goederen reizen steeds voor risico van de koper.

Artikel 6: Controle

6.1 De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer in overweging genomen na acht dagen na de levering of na behandeling ervan.

6.2 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven, indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen worden ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.

Artikel 7: Eigendomsoverdracht

7.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

7.2 De levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

7.3 De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.

Artikel 8: De betalingsmodaliteiten

8.1 De prijs dient volledig voldaan te worden indien een bestelling op de webshop wordt geplaatst.

8.3 Ingeval van niet betaling of laattijdige betaling zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10 procent, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die 12 procent per jaar bedraagt. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsintresten worden ter begonnen maand gerekend.

8.4 De niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8.5 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de vergoeding en intresten zoals vermeld onder 8.3. verschuldigd.

8.6 Alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten vallen ten laste van de klant, onverminderd hetgeen bepaald is in art. 8.3.

8.7 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

8.8 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 6.1. moet ingeval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

Artikel 9: Waarborgen

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegaan verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte van de annulering, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 8.2 en zijn ook de eventuele kosten cfr. art.

8.5. ten laste van de koper.

Artikel 10: Retentierecht

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de koper die zich in de magazijnen en de werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nader waarborgen van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen.

Artikel 11: Geschillenregeling

11.1 Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Brugge bevoegd.

11.2 Alle kosten vernoemd in art. 8.5., evenals de honoraria van de advocaten, zullen ten laste van de koper worden verhaald, ingeval laatstgenoemde in het ongelijk wordt gesteld.

11.3 Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Nog vragen?

Vragen in verband met ons aanbod of onze verschillende collecties? Aarzel zeker niet om ons te contacteren.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info